French young bloods Charly Martin, Joan Duru & friends in the beautiful brazilian island of Fernando do noronha